<i id="fvvdp"></i>
<ins id="fvvdp"></ins>
<var id="fvvdp"></var>
<del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><ins id="fvvdp"></ins>
<menuitem id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><menuitem id="fvvdp"></menuitem>
<ins id="fvvdp"></ins>
<del id="fvvdp"></del><del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><del id="fvvdp"></del>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>

Nie chodzi tylko o nasze produkty. Ale o stwarzane przez nie mo?liwo?ci.

Obejrzyj film wideo

Niwelowanie bólu

Innowacyjne rozwi?zania firmy Zimmer Biomet pomagaj? leczy? choroby i urazy ko?ci, stawów i tkanek mi?kkich. Wraz ze specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej umo?liwiamy lepsze ?ycie milionom pacjentów.

D??enie do ponadprzeci?tnych wyników

Obiecujemy, ?e wykroczymy poza granice obecnych mo?liwo?ci i b?dziemy odkrywa? to, co dopiero b?dzie mo?liwe w przysz?o?ci — chcemy pomóc pracownikom opieki zdrowotnej i pacjentom przej?? do kolejnego etapu. Codziennie koncentrujemy si? na doskonaleniu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w zakresie chorób uk?adu mi??niowo-szkieletowego.

To wszystko, co robimy. To wszystko, co od zawsze robili?my.

Dla specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej

?Your Progress. Our Promise.” To nasze zobowi?zanie do wspó?pracy ze specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej nad przyspieszaniem prze?omowych zmian. Razem umo?liwiamy lepsze ?ycie milionom pacjentów.

Firmy zacie?niaj? wspó?prac?, jednak wszelkie informacje o dotychczasowych produktach i us?ugach Zimmer lub Biomet mo?na znale?? na starszych stronach ka?dej z firm.

Dla pacjentów i opiekunów

Firmie Zimmer Biomet przy?wieca cel, jakim jest umo?liwianie lepszego ?ycia pacjentom i ich bliskim.? W naszej ofercie mo?na zarówno znale?? lekarzy, jak i dowiedzie? si? wi?cej o naszych produktach.

Firmy zacie?niaj? wspó?prac?, jednak wszelkie informacje o dotychczasowych produktach i us?ugach Zimmer lub Biomet mo?na znale?? na starszych stronach ka?dej z firm.

Zgodno?? z zasadami firmy

Firma Zimmer Biomet podj??a zobowi?zanie do przestrzegania najwy?szych standardów etyki oraz bezwzgl?dnego przestrzegania obowi?zuj?cych przepisów prawa, regulacji, wewn?trzfirmowych zasad i kodeksów bran?owych. Znane lub podejrzewane naruszenie mo?na w pe?ni poufnie zg?osi? poprzez specjaln? infolini?. Obie infolinie s? dost?pne ca?odobowo i zarz?dzane przez niezale?ne firmy. Rozmow? mo?na odby? po angielsku lub w jednym z wielu innych j?zyków.

W sprawie pracowników firmy Zimmer Biomet i jej partnerów biznesowych lub dzia?ań firmy prosimy o kontakt pod numerem +1 (877) 593-4582 lub pod adresem compliance.hotline@zimmerbiomet.com. Mo?na te? przes?a??raport online na stronie.?

?

Kodeks post?powania biznesowego w firmie

Kodeks post?powania biznesowego w firmie Zimmer Biomet

?

Kontakt

Przepraszamy, podczas próby przesy?ania formularza wyst?pi? b??d. Spróbuj ponownie pó?niej.


Telefon
800-613-6131
Adres
Zimmer Biomet
P.O. Box 708
1800 West Center Street
Warsaw, IN 46581-0708
成八动漫AV在线