<i id="fvvdp"></i>
<ins id="fvvdp"></ins>
<var id="fvvdp"></var>
<del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><ins id="fvvdp"></ins>
<menuitem id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><menuitem id="fvvdp"></menuitem>
<ins id="fvvdp"></ins>
<del id="fvvdp"></del><del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><del id="fvvdp"></del>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>

Aby zapewni? u?ytkownikom doskona?e wra?enia, w tej witrynie u?ywane s? pliki cookie.Dowiedz si? wi?cej

Ustawienia plików cookie w tej witrynie s? obecnie skonfigurowane w taki sposób, aby zezwala? na okre?lone typy plików cookie. W tej witrynie nie u?ywamy plików cookie do reklamy ukierunkowanej lub behawioralnej. U?ywane przez nas pliki cookie maj? na celu zezwolenie u?ytkownikowi na korzystanie z funkcji witryny i jej przegl?danie w optymalny sposób. W przypadku kontynuowania korzystania z witryny bez zmiany ustawień plików cookie u?ytkownik wyra?a na to zgod?. Mo?na jednak w dowolnym momencie zmieni? ustawienia plików cookie.

X

Cz?sto zadawane pytania

Sk?d wzi?? si? pomys? po??czenia firm w Zimmer Biomet?

W kwietniu 2014 r. firmy Zimmer i Biomet og?osi?y zamiar po??czenia dwóch najbardziej zaufanych na ?wiecie marek protez stawów, elementów rekonstrukcji ko?ci i implantów dentystycznych.

Firma Zimmer Biomet ma najbogatsz? ofert? rozwi?zań dost?pnych na rynku opieki zdrowotnej z zakresu narz?dów ruchu, od zabiegów wczesnej interwencji po z?o?one procedury chirurgiczne.

Jakie znaczenie ma po??czenie firm dla pacjentów?

Firmy Zimmer i Biomet po??czy?y swoje si?y, by wspólnie poprawia? jako?? ?ycia pacjentów na ca?ym ?wiecie. Wraz ze specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej umo?liwiamy lepsze ?ycie milionom pacjentów, zarówno tym, którzy pragn? zdobywa? górskie szczyty, jak i tym marz?cym o bezbolesnym chodzeniu.??

Firmy zacie?niaj? wspó?prac?, jednak wszelkie informacje o dotychczasowych produktach i us?ugach Zimmer lub Biomet mo?na znale?? na starszych stronach ka?dej z firm.

Jakie znaczenie ma po??czenie firm dla lekarzy?

Powsta?a w wyniku po??czenia firma Zimmer Biomet ma najbogatsz? ofert? rozwi?zań dost?pnych na rynku opieki zdrowotnej z zakresu leczenia chorób uk?adu mi??niowo-szkieletowego , od zabiegów wczesnej interwencji po z?o?one procedury chirurgiczne. Za cel stawiamy sobie pomoc w zapewnianiu pacjentom mo?liwie najlepszej? opieki. Firmy zacie?niaj? wspó?prac?, jednak wszelkie informacje o dotychczasowych produktach i us?ugach Zimmer lub Biomet mo?na znale?? na starszych stronach ka?dej z firm.

Gdzie mo?na znale?? wi?cej informacji o firmie Zimmer Biomet?

Informacje o firmie, ??cznie z interesuj?cymi ofertami pracy, mo?na znale?? w witrynie zimmerbiomet.com.

Gdzie lekarze mog? znale?? wi?cej informacji o szkoleniach i kursach z zakresu umiej?tno?ci chirurgicznych?

Wi?cej informacji o internetowych kursach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Zimmer i Akademi? Umiej?tno?ci Biomet (obecnie Instytut Zimmer Biomet) mo?na znale?? na dotychczasowych stronach ka?dej z firm. Dost?pno?? ró?ni si? zale?nie od kraju.

Jaki wp?yw ma po??czenie firm na relacje klientów z przedstawicielami handlowymi?

Wspó?praca b?dzie kontynuowana przez tych samych przedstawicieli firm Zimmer i Biomet.

W miar? post?powania integracji obu firm b?dziemy przekazywa? Państwu informacje o wszystkich wprowadzonych zmianach.

Naszym celem jest kontynuacja ?wiadczenia Państwu wysokiej jako?ci us?ug i zapewnienie dost?pno?ci produktów, do jakiej s? Państwo przyzwyczajeni.

?

Jakie urz?dzenia i produkty znajduj? si? w ofercie firmy?

Powsta?a w wyniku po??czenia firma ma najbogatsz? ofert? rozwi?zań dost?pnych na rynku opieki zdrowotnej z zakresu leczenia chorób uk?adu mi??niowo-szkieletowego,, od zabiegów wczesnej interwencji po z?o?one procedury chirurgiczne. Firmy zacie?niaj? wspó?prac?, jednak wszelkie informacje o dotychczasowych produktach i us?ugach Zimmer lub Biomet mo?na znale?? na starszych stronach ka?dej z firm.

Czy nadal b?d? dost?pne produkty obu firm?

Produkty stosowane do tej pory przez pracowników s?u?by zdrowia b?d? nadal dost?pne.

W miar? post?powania integracji obu firm b?dziemy przekazywa? Państwu informacje o wszystkich wprowadzonych zmianach.

Jednym z kluczowych celów fuzji jest utworzenie najwi?kszego portfolio produktów i us?ug. Zamierzamy w ca?o?ci spe?ni? oczekiwania naszych klientów odnosz?ce si? do mo?liwo?ci wyboru i jako?ci.

Gdzie mo?na znale?? oferty pracy w nowej firmie?

Oferty pracy dost?pne s? na nowej, wspólnej stronie w zak?adce Praca.

Gdzie mo?na znale?? informacje o zgodno?ci z wewn?trzfirmowymi zasadami?

Amerykańska etykieta biznesowa ?(dost?pna tutaj) obejmuje zobowi?zania firmy Zimmer Biomet pod wzgl?dem najwy?szych standardów etycznych oraz bezwzgl?dnej zgodno?ci z przepisami prawa i regulacjami.

Z kim nale?y si? kontaktowa?, by uzyska? wi?cej informacji?

Wi?cej informacji mo?na uzyska?, kontaktuj?c si? z nami online lub pod numerem telefonu 800-613-6131.

成八动漫AV在线