<i id="fvvdp"></i>
<ins id="fvvdp"></ins>
<var id="fvvdp"></var>
<del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><ins id="fvvdp"></ins>
<menuitem id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><menuitem id="fvvdp"></menuitem>
<ins id="fvvdp"></ins>
<del id="fvvdp"></del><del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><del id="fvvdp"></del>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>

Sadece yapt???m?z de?il; Yap?lmas?n? mümkün k?ld???m?z.

Videoyu izleyin

A?r?s?z hareket etme

Zimmer Biomet yenilikleri, kemik, eklem ve destek yumu?ak doku bozukluklar? veya yaralanmalar?n?n tedavisine yard?m ediyor. Sa?l?k uzmanlar?yla birlikte, milyonlarca insan?n daha iyi ya?am sürmelerine yard?mc? oluyoruz.

Ola?anüstü Sonu?lar?n Pe?inde Ko?ma

Vaadimiz, ?imdi olabileceklerin ?tesini g?rmek ve daha sonra olabilecekleri ke?fetmek ve sa?l?k uzmanlar? ile hastalar?n?n sonraki seviyeye ge?mesine yard?m etmektir. Her gün kas ve iskelet ile ilgili sa?l?k hizmetlerinin iyile?tirilmesine odaklan?yoruz.

Yapt???m?z tek ?ey bu. ?imdiye kadar yapt???m?z tek ?ey bu.

T?p Uzmanlar? ??in

Your Progress Our Promise.” Sa?l?k uzmanlar?yla i?birli?i yaparak yenilik temposunu artt?rma kararl?l???nday?z. Birlikte, milyonlarca insan?n daha iyi ya?am sürmelerine olanak tan?yoruz.

?ki ?irketin birle?me süreci devam ederken mevcut Zimmer veya Biomet ürünleri ya da hizmetleri hakk?nda ihtiya? duydu?unuz tüm bilgileri kendi eski web sitelerinden bulabilirsiniz.

Hastalar ve Hasta Bak?c?lar ??in

Zimmer Biomet sizin ve sevdiklerinizin daha iyi bir ya?am sürmesine yard?mc? olma misyonuyla hareket etmektedir.??ster bir klinisyen ar?yor olun ister ürünlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi edinmek isteyin g?zetimimizdesiniz.

?ki ?irketin birle?me süreci devam ederken?Zimmer?veya?Biomet?ürünleri ya da hizmetleri hakk?nda ihtiya? duydu?unuz tüm bilgileri kendi eski web sitelerinden bulabilirsiniz.

?irket Uyumu

Zimmer Biomet, yüksek etik standartlara ba?l?l??? ve ge?erli yasalar, düzenlemeler, ?irket ilkeleri, prosedürleri ve endüstri kurallar?na tam anlam?yla uygunlu?u bünyesinde bar?nd?r?r. Bilinen veya ?üpheli bir ihlali gizli bir ?ekilde bildirmek i?in lütfen Uyum Yard?m Hatt?m?z? aray?n. Her iki Uyum Yard?m Hatt? haftan?n 7 günü, günün 24 saatinde eri?ilebilir durumdad?r ve ü?üncü bir taraf taraf?ndan y?netilmektedir. Arayanlar ?ngilizce veya di?er bir?ok dil aras?ndan se?im yapabilir.

Zimmer Biomet Ekip üyeleri, ?? Ortaklar? veya i? faaliyetleri, lütfen +1 (877) 593-4582 no'lu telefonu aray?n ve compliance.hotline@zimmerbiomet.com?adresine e-posta g?nder ya da ?evrimi?i bir rapor g?nderin.?

?

?? Ahlak? Kurallar?

Zimmer Biomet ?? Ahlak? Kurallar?

Bize Ula??n

üzgünüz, formu g?ndermeye ?al???rken bir istisna meydana geldi, lütfen tekrar deneyin.


Telefonla
+ 90 (0) 312 201 00 00
Posta ile
Zimmer Biomet
Via Tower ?? Merkezi Ya?am Caddesi Nergiz Sokak No:7 Kat: 18 S??üt?zü/Yenimahalle/Ankara
成八动漫AV在线