<i id="fvvdp"></i>
<ins id="fvvdp"></ins>
<var id="fvvdp"></var>
<del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><ins id="fvvdp"></ins>
<menuitem id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><menuitem id="fvvdp"></menuitem>
<ins id="fvvdp"></ins>
<del id="fvvdp"></del><del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><del id="fvvdp"></del>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>

Bu sitede web deneyiminizi en iyi hale getirecek ?erezler kullan?lmaktad?r.Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesindeki ?erez ayarlar? ?u anda baz? ?erez tiplerine izin verecek ?ekilde ayarlanm??t?r. Bu web sitesinde hedefli veya davran??sal reklamc?l??a ili?kin ?erezler kullan?lmas? yasakt?r. Kulland???m?z ?erezler, site i?levlerini kullanabilece?iniz ve sizin yarar?n?za olacak ?ekilde sitemizde arama yapabilece?iniz bi?imde tasarlanm??t?r. ?erez ayarlar?n?z? de?i?tirmeden devam ederseniz ?erezlere izin vermi? olursunuz. Ancak istedi?iniz zaman ?erez ayarlar?n?z? de?i?tirebilirsiniz.

X

Web Sitesi “?erezler” Duyurusu ve ?f?a Beyan?

?erezler nedir?

?erezler bir web sitesinden g?nderilen kü?ük veri par?alar?d?r ve bir web sitesi kullan?c?s?, web sitesinde tarama yaparken kullan?c?n?n bilgisayar?na depolan?rlar. ?erezler, web sitesine daha ?nceki aktiviteniz hakk?nda bilgi vererek siteyi daha etkin ve e?lenceli bir ?ekilde kullanman?za izin vermek, tercihlerinizi hat?rlamak, site i?erisinde gezinmenize olanak tan?mak ve siteye kay?tl? olup olmad???n?z? veya siteden al??veri? yapmak isteyip istemedi?inizi do?rulamak gibi bir?ok farkl? i? yaparlar. ?erezler ayn? zamanda ?evrimi?i g?rdü?ünüz reklamlar?n size veya ilgi alanlar?n?za hitap etmesinde yard?mc? olabilirler.

?erezlerin kullan?m? bilgisayar?n?za hi?bir ?ekilde zarar vermez ve genellikle alt? ay gibi k?sa bir sürenin sonunda otomatik olarak silinirler. A?a??daki sayfada ?erezler hakk?nda daha fazla bilgi bulabilirsiniz: http://www.allaboutcookies.org.

Zimmer Biomet web sitelerinde ?erez kullan?yor mu?

Evet. Hemen hemen her web sitesinde oldu?u gibi bizim sitelerimizde de ?erez kullan?lmaktad?r. Bu, ayn? kullan?c?n?n sitemize yeniden u?rad???n?, sitemizi ka? kullan?c?n?n ziyaret etti?ini, hangi sayfalara giri? yap?ld???n? ve sayfa yüklenirken veya sitemizde gezinilirken herhangi bir teknik sorunla kar??la??l?p kar??la??lmad???n? g?rmemize olanak tan?r. Bu bilgileri toplayarak, sitelerimizin en ?ok ilgi ?eken ve kullan?c?lar?m?za faydal? gelen b?lümlerinin neler oldu?unu ??renebiliyor ve web sitemize olan genel ilgiyi takip edebiliyoruz. Ayr?ca sitemizde ya?anan teknik sorunlar? bu ?ekilde tespit edebiliyor ve zaman kaybetmeden düzeltebiliyoruz. Bu da web sitelerimizin düzgün ?al??mas?n?n yan? s?ra ziyaret?ilerimize de daha iyi ürünler vermemizi sa?l?yor.

Bu web sitesini kullanmak i?in ?erezleri kabul etmek zorunda m?y?m?

Hay?r. Taray?c?n?zdaki ?erez fonksiyonunu kapatarak web sitemizde kullan?lanlar dahil olmak üzere ?erezlerin kullan?m?n? tamamen engelleyebilirsiniz. Yaln?z bunu yapt???n?zda sitemizin yan? s?ra ba?ka bir?ok sitenin kimi k?s?mlar? düzgün ?al??mayacakt?r. ?rne?in, sitemizden bir ?ey sat?n almak veya k?s?tlanm?? bir alana eri?mek i?in ?ifrenizi girmek istedi?inizde, web sitesi sizi ?erezler arac?l???yla onaylamad?k?a bu mümkün olmayacakt?r.

Web sitelerinin kulland??? ?erez tipleri nelerdir?

Web sitelerimizde ü? genel kategoride ?erezler kullan?lmaktad?r:

Kesin gerekli (veya temel) ?erezler.
Bu ?erezler web sitesinde gezinmeniz ve servis arama gibi ?zellikleri kullanman?z i?in gerekli ?erezlerdir. Bu ?erezler olmaks?z?n bu servisleri kullanamazs?n?z. Bu servislere ?rnek olarak kay?tl? kullan?c? olarak tarama yapmak, sitenin güvenli alanlar?na eri?im sa?lamak veya siteden al??veri? yapmak verilebilir. Halka a??k tüm web siteleri gibi bizim sitemiz de kesinlikle gerekli ?erezler kullanmaktad?r.

Performans ?erezleri. Bu ?erezler, ziyaret?ilerin bir web sitesini nas?l kulland???yla (kullan?c?lar?n en s?k g?rüntüledikleri sayfalar gibi) ve web sayfalar?ndan hata mesajlar? al?p almad?klar?yla ilgili bilgileri toplar. Bu ?erezler, ziyaret?iyi tan?mlayacak bilgiler toplamazlar. Toplanan bilgi bir toplama aittir ve anonimdir. Sadece web sitesinin daha iyi ?al??mas? amac?yla kullan?lmaktad?r. Hemen hemen her web sitesinde oldu?u gibi bizim sitelerimizde de performans ?erezleri kullan?lmaktad?r.

??levsellik ?erezleri. Bu ?erezler web sitesinin yapt???n?z se?imleri (kullan?c? ad?n?z, dil veya bulundu?unuz b?lge gibi) hat?rlamas?n? sa?lar. Bu da sitenin size daha ileri, daha ki?iselle?tirilmi? ?zellikler sunmas?n? sa?lar. Bu sayede siteyi kullanmak sizin i?in daha iyi bir deneyim olur. Bu ?erezlerin toplad??? bilgiler genellikle anonimdir ve sizin di?er web sitelerinde yapm?? oldu?unuz taramalar? i?ermez. Hemen hemen her web sitesinde oldu?u gibi bizim sayfam?zda da i?levsellik ?erezleri kullan?lmaktad?r.

Taray?c?mda ?erez kullan?lmas?na izin verirsem ne olur?

Bu tür teknolojileri bilgisayar?n?zda yasaklamad???n?z sürece, web sitemizi ve ?evrimi?i servislerimizi kulland???n?zda, cihaz?n?za ?erez veya buna benzer teknolojileri b?rakmam?za izin vermi? olursunuz.

Web i?aret?isi nedir?

Sitemizdeki kimi sayfalar web i?aret?isi (ayr?ca ?nternet etiketleri, piksel etiketleri veya ?effaf GIF'ler olarak da bilinir) i?erebilir. Biz, web i?aret?ilerini, hem ziyaret?ilerimizin i?eri?i g?rmesi hem de ?irketimizin, web trafi?i ve trendler hakk?nda istatistiksel bilgi toplayabilmesi amac?yla kullan?yoruz. Web i?aret?ileri sizi bir birey olarak tan?mlayamaz.

?erezler veya benzer web teknolojilerinin kullan?mdan nas?l vazge?ebilirim (onay?m? nas?l geri ?ekebilirim)?

?erezleri kullanmam?zdan iki ?ekilde vazge?ebilirsiniz.

Birinci olarak, web taray?c?n?z? ?erezlerin kullan?m?n? engelleyecek ?ekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ?ekilde sitemizde tarama yapabilirsiniz ancak pek ?ok ?zelli?ini kullanman?za izin verilmeyebilir.

?kinci olarak, gerekli olmayan ?erezler ve ilgili teknolojileri kullanmam?z? ?nlemek i?in a?a??da yer alan vazge?me linkine t?klayabilirsiniz. Ayn? zamanda a?a??daki dü?meye t?klayarak bu site taraf?ndan kullan?lan web i?aret?ileri ile ilgili onay?n?z? da geri ?ekebilirsiniz. Web sitelerimizde yer alan pek ?ok ?zellik, i?erik sa?lamak veya daha ileri bir sunum sunabilmek i?in bu teknolojilere dayanmaktad?r ve bu ?erezlerin kald?r?lmas? i?levselli?in azalmas?na ve sitemizde edinece?iniz tecrübenin daha az olmas?na yol a?abilir. Bu ?erezlerin kullan?m? i?in verdi?iniz onay? geri ?ekmeniz, ?erezleri yukar?da a??klanan i?levleri yerine getiremeyecek ?ekilde etkisiz hale gelir. Bu ?erezler i?in devre d??? b?rak?lm?? kodlar?n, taray?c? ayarlar?n?z? kullanarak bilgisayar?n?zdan kald?rmad???n?z sürece bilgisayar?n?zda veya di?er cihazlar?n?zda kalmaya devam edece?ini ve bu ?erezlerin taray?c?n?zda listelenece?ini lütfen unutmay?n; talimatlar? http://www.aboutcookies.org adresinden bulabilirsiniz.

Zimmer Biomet, ü?üncü taraflar?n, Zimmer Biomet'e ait web sitelerine ?erez veya benzeri web teknolojilerini yerle?tirmesine izin veriyor mu?

Genel bir kural olarak hi?bir ü?üncü taraf (reklamc?lar gibi) web sitelerimize ?erez yerle?tiremez veya davran??sal reklamc?l?k faaliyetinde bulunamaz. Ancak, sosyal a? olu?turma sayfalar?m?z gibi, baz? web sitelerimizde bireylerin, YouTube veya ba?ka yerlerden video, ya da di?er ü?üncü taraf sitelerinden g?mülü i?erik ve payla??m ara?lar? gibi ü?üncü taraf i?eri?i yüklemi? olmas? mümkündür. Zimmer Biomet'in olmayan veya i?letmedi?i siteler taraf?ndan da??t?lan ?erezleri kontrol etmedi?imizden, bu ?erezlere ve onlar? mümkünse nas?l engelleyebilece?inize ili?kin daha fazla bilgi i?in ü?üncü taraf web sitelerini kontrol etmelisiniz. Ancak genel anlamda, taray?c? ayarlar?n?z? de?i?tirerek ü?üncü taraf ?erezlerini engelleyebilirsiniz. A??klamalara http://www.aboutcookies.org adresimizden eri?ebilirsiniz.

成八动漫AV在线