<i id="fvvdp"></i>
<ins id="fvvdp"></ins>
<var id="fvvdp"></var>
<del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><ins id="fvvdp"></ins>
<menuitem id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><menuitem id="fvvdp"></menuitem>
<ins id="fvvdp"></ins>
<del id="fvvdp"></del><del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><del id="fvvdp"></del>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>

Bu sitede web deneyiminizi en iyi hale getirecek ?erezler kullan?lmaktad?r.Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesindeki ?erez ayarlar? ?u anda baz? ?erez tiplerine izin verecek ?ekilde ayarlanm??t?r. Bu web sitesinde hedefli veya davran??sal reklamc?l??a ili?kin ?erezler kullan?lmas? yasakt?r. Kulland???m?z ?erezler, site i?levlerini kullanabilece?iniz ve sizin yarar?n?za olacak ?ekilde sitemizde arama yapabilece?iniz bi?imde tasarlanm??t?r. ?erez ayarlar?n?z? de?i?tirmeden devam ederseniz ?erezlere izin vermi? olursunuz. Ancak istedi?iniz zaman ?erez ayarlar?n?z? de?i?tirebilirsiniz.

X

S?k Sorulan Sorular

Zimmer Biomet birle?mesi nas?l meydana geldi?

Nisan 2014'te Zimmer ve Biomet, dünya ?ap?nda eklem protezi, kemik onar?m? ve dental implantlar alan?nda en güvenilir markalar?n olu?turdu?u iki grubu bir araya getireceklerini duyurdular.

Zimmer Biomet, erken müdahale tedavilerinden kompleks cerrahi prosedürlere kadar kas ve iskelet ile ilgili sa?l?k hizmeti endüstrisinde mevcut olan en kapsaml? ??züm portf?yünü sunmaktad?r.

Bu birle?me bir hasta olarak benim i?in ne ifade ediyor?

Zimmer ve Biomet, dünya ?ap?ndaki hastalar?n ya?am kalitesini geli?tirmek i?in bir araya geldi. Da?a t?rmanmaktan a?r?s?z yürümeye kadar, sa?l?k uzmanlar?yla birlikte, milyonlarca insan?n daha iyi ya?am sürmelerini sa?l?yoruz.??

?ki ?irketimizin entegrasyonu devam ederken mevcut Zimmer veya Biomet ürünleri ya da hizmetleri hakk?nda ihtiya? duydu?unuz tüm bilgileri kendi eski web sitelerinden bulabilirsiniz.

Bu birle?me bir klinik ?al??an? olarak benim i?in ne ifade ediyor?

Birle?ik bir varl?k olarak Zimmer Biomet, erken müdahale tedavilerinden kompleks cerrahi prosedürlere kadar kas ve iskelet ile ilgili sa?l?k hizmeti endüstrisinde mevcut olan en kapsaml? ??züm portf?yünü sunmaktad?r. Hastalar?n?za en iyi bak?m? sunmakta size yard?mc? olmay? taahhüt ediyoruz. ?ki ?irketimizin entegrasyonu devam ederken mevcut Zimmer veya Biomet ürünleri ya da hizmetleri hakk?nda ihtiya? duydu?unuz tüm bilgileri kendi eski web sitelerinden bulabilirsiniz.

Zimmer Biomet hakk?nda daha fazla bilgiye nereden eri?ebilirim?

Mevcut kariyer f?rsatlar? dahil olmak üzere ?irketimiz hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in zimmerbiomet.com sitesinde arama yap?n.

Klinik ?al??anlar? cerrahi beceri e?itimi ve kurslar? hakk?nda daha fazla bilgiye nereden eri?ebilir?

Zimmer Institute veya Biomet Skills Academy'e (?u anda birlikte Zimmer Biomet Institute olarak adland?r?lmaktad?r) ili?kin ?evrimi?i veya bire bir e?itim kurslar? hakk?nda daha fazla bilgi i?in lütfen ilgili eski web sitelerimize bak?n. Bu kurslar?n olup olmad??? ülkeden ülkeye de?i?mektedir.

Bu durum sat?? temsilcilerimle var olan ili?kimi nas?l etkileyecek?

Ayn? Zimmer ve Biomet temsilcileriyle ?al??maya devam edeceksiniz.

?ki ?irketin entegrasyonu devam ederken, herhangi bir de?i?iklik olursa sizi bilgilendirece?iz.

Hedefimiz, size bekledi?iniz yüksek seviyeli hizmet ve ürün ula??labilirli?i sa?lamaya devam etmektir.

?irketin portf?yünde hangi cihazlar ve ürünler bulunuyor?

Birle?ik bir varl?k olarak ?irket, erken müdahale tedavilerinden kompleks cerrahi prosedürlere kadar kas ve iskelet ile ilgili sa?l?k hizmeti endüstrisinde mevcut olan en kapsaml? ??züm portf?yünü sunmaktad?r. ?ki ?irketimizin entegrasyonu devam ederken mevcut Zimmer veya Biomet ürünleri ya da hizmetleri hakk?nda ihtiya? duydu?unuz tüm bilgileri kendi eski web sitelerinden bulabilirsiniz.

Her iki ?irketin de ürünleri bulunmaya devam edecek mi?

Sa?l?k uzmanlar? ?u anda kulland?klar? ürünlerin eri?ilebilir olaca??n? bekleyebilirler.

?ki ?irketin entegrasyonuna devam ederken, herhangi bir de?i?iklik olursa sizi bilgilendirece?iz.

Birle?menin ?nemli bir amac?, eri?ilebilir olan en geni? ürün ve hizmet portf?yünü olu?turmakt?r. Mü?terilerimizin se?enek ve kalite beklentilerini tümüyle kar??lamay? ama?l?yoruz.

Yeni ?irketin i? ilanlar? i?in nereye bakabilirim?

?? ilanlar? i?in lütfen yeni, birle?tirilmi? kariyer sayfas?n? ziyaret edin.

Kurumsal uyum ile ilgili bilgi i?in nereye bakabilirim?

Burada mevcut ABD ?? Ahlak? Kurallar?,, ?Zimmer Biomet’in yürürlükteki tüm kanunlar ve düzenlemelere tam uyumunu ve yüksek etik standartlar?na ba?l?l???n? bünyesinde bar?nd?rmaktad?r.

Daha fazla bilgi i?in kiminle ileti?im kurabilirim?

Daha fazla bilgi i?in lütfen ?evrimi?i olarak veya + 90 (0) 312 201 00 00?+ 90 (0) 212 659 77 27 no'lu telefonu arayarak bize ula??n.

成八动漫AV在线