<i id="fvvdp"></i>
<ins id="fvvdp"></ins>
<var id="fvvdp"></var>
<del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><ins id="fvvdp"></ins>
<menuitem id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><menuitem id="fvvdp"></menuitem>
<ins id="fvvdp"></ins>
<del id="fvvdp"></del><del id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><del id="fvvdp"></del>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>
<ins id="fvvdp"><noframes id="fvvdp"><cite id="fvvdp"></cite>

Bu sitede web deneyiminizi en iyi hale getirecek ?erezler kullan?lmaktad?r.Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesindeki ?erez ayarlar? ?u anda baz? ?erez tiplerine izin verecek ?ekilde ayarlanm??t?r. Bu web sitesinde hedefli veya davran??sal reklamc?l??a ili?kin ?erezler kullan?lmas? yasakt?r. Kulland???m?z ?erezler, site i?levlerini kullanabilece?iniz ve sizin yarar?n?za olacak ?ekilde sitemizde arama yapabilece?iniz bi?imde tasarlanm??t?r. ?erez ayarlar?n?z? de?i?tirmeden devam ederseniz ?erezlere izin vermi? olursunuz. Ancak istedi?iniz zaman ?erez ayarlar?n?z? de?i?tirebilirsiniz.

X

Yasal Uyar?

Bu web sitesi Zimmer, Inc.'nin alt veya ba?l? kurulu?una ait ve onun (birlikte “Zimmer Biomet” olarak an?lan herhangi bir alt veya ba?l? kurulu?) taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Bu web sitesinde ya da bu web sitesi kullan?larak yay?mlanan tüm i?erik, bilgi ve yaz?l?m Zimmer Biomet'in mülküdür. Bu web sitesi sadece a?a??daki kullan?m ?artlar?na uyuldu?u takdirde kullan?labilir.

Bu web sitesini kullan?m?n?z bu s?zle?me ?artlar?n? kabul etti?inizin g?stergesidir. Bu ?artlar? kabul etmiyorsan?z, lütfen bu siteyi kullanmay?n.

1.?Web Site Lisans?. Bu web sitesinin kullan?c?s? olarak size, Kullan?m ?artlar?nda ifade edildi?i ?ekilde bu sitenin ve i?eri?inin münhas?r olmayan, devredilemez, feshedilebilir, s?n?rl? giri? ve kullanma hakk? tan?nmaktad?r. Zimmer Biomet bu lisans? her an herhangi bir nedenden dolay? sona erdirme hakk?na sahiptir.

2. Kullan?m K?s?tlamalar?. Bu web sitesinin i?eri?i sadece ki?isel kullan?m i?indir ve ticari ama?la kullan?lamaz. Bu siteyi kendiniz ve kendi ?irketinizin ihtiya?lar? i?in kullanabilirsiniz. Size bu site ile ilgili olarak kaynak koda d?nü?türme, tersine mühendislik yapma, s?kme, kiralama, leasing, ?dün? verme, satma, ba?kalar?na lisans verme veya bu web sitesinden veya i?eri?inden al?nt?lar yaparak benzer i?ler yapma hakk? verilmemi?tir. Herhangi bir a? g?rüntüleme ve ke?if yaz?l?m? kullanarak bu sitenin mimarisini saptay?p kullan?m? veya kullan?c?lar? hakk?nda bilgiyi alman?z yasakt?r. Robot, spider ya da ba?ka otomatik veya manuel cihaz veya y?ntem ile bu web sitesini ya da i?eri?ini Zimmer Biomet'in ?nceden vermi? oldu?u yaz?l? onay? olmadan takip edemez ya da kopyalayamazs?n?z. ?ster ticari ister kar amac? gütmeden ya da ister ba?kalar? i?in olsun, bu web sitesini yukar?da tan?nan izinlerin d???nda k?smen de olsa yazd?rma, indirme, kopyalama, de?i?tirme, ?o?altma, da??tma, g?sterme veya yay?mlama hakk?n?z yoktur. Bu web sitesini ya da bir k?sm?n?, i?eri?ini veya bu web sitesinde ya da web sitesi arac?l???yla mevcut yaz?l?m? ba?ka bir yere nakletmek ya da de?i?tirerek nakletmek ge?erli nakil kontrol kanun ve düzenlemelerine ihlal say?lmaktad?r. Bu web sitesinin veya i?eri?inin yetki almadan kullan?m? yasakt?r ve size kar?? infaz ve di?er yasal sonu?lar? do?urabilir.

3. Profesyonel Uyar? Niteli?inde De?ildir. Bu web sitesi ve i?eri?indeki a??klamalar t?bbi, yasal veya ba?ka tip bir profesyonel uyar? ?zelli?inde de?ildir. Lütfen t?bbi sorular?n?z? doktorunuza veya ba?ka bir sa?l?k g?revlisine y?neltin. Bu web sitesinin veya i?eri?inin do?rulu?u, bütünlü?ü, uygunlu?u ve zamana uygunlu?u temin veya garanti edilmemi?tir. ??erik, web sitesi veya bu site yoluyla ba?lanan malzemelerin kullan?m riski size aittir.

4. Web Sitesinin Kullan?c?lar?. Bu web sitesinin kimi sayfalar? sadece doktor ve di?er sa?l?k g?revlilerine ayr?lm?? bilgi i?erir. Se?mi? oldu?unuz yarg? alan?nda yerle?ik de?ilseniz ve doktor ya da sa?l?k g?revlisi unvan?n?z da yoksa, bu web sitenin ''Sa?l?k G?revlileri'' konulu sayfas?nda pazarlama ve ürün malzemelerine giri?iniz ülkenizin reklamc?l?k yasalar? ve düzenlemeleri gere?ince k?s?tlanm?? olabilece?inden bu sayfaya giri? yapmamal?s?n?z. nin do?rulu?u, bütünlü?ü, uygunlu?u ve zamana uygunlu?u temin veya garanti edilmemi?tir. ??erik, web sitesi veya bu site yoluyla ba?lanan malzemelerin kullan?m riski size aittir.

5. Fikri Mülkiyet Haklar?. Tüm i?erik, ba?ka ?ekilde belirtilmedi?i takdirde, en ba?ta Amerika Birle?ik Devletlerinin telif hakk?, ticari s?r ve marka kanunu olmakla birlikte di?er eyalet kanunu ve düzenlemeleri ile ulusal ve uluslararas? kanun ve düzenlemeler gere?ince korunmu?tur. Zimmer Biomet size dolayl? ya da dolays?z olarak hasta, telif hakk?, marka veya ticari s?r haklar?n? vermemektedir. Bununla paralel olarak, bu web sitesinin veya i?eri?inin yetki al?nmadan kullan?m? telif hakk? kanunlar?na, marka kanunlar?na, ticari s?r kanunlar?na veya mahremiyet ya da umumiyet ile ilgili kanunlara ters dü?ebilir.

Web sitesine ?neri veya sitemiz veya ürünlerimiz, hizmetlerimiz hakk?nda yorumlar ?eklinde i?erik hakk?nda fikir veya ba?ka tip bir bilgi g?nderdi?iniz takdirde Zimmer Biomet'e otomatik olarak kullan?m, reprodüksiyon, de?i?tirme, mal edinme, yay?mlama, düzenleme (uzunluk ve a??kl?k i?in), ?evirme, benzer ?al??malar ??karma, da??tma, de?i?tirerek da??tma, yay?m, bu i?eri?i tüm dünyada g?sterme (tamamen ya da k?smen) ve/veya ba?ka ?ekildeki ?al??malara, ?imdi bilinen veya ileride kullan?lacak olan medya veya teknolojiye koyma telif hakk?n?, ?mür boyu, geri al?namaz, münhas?r olmayan, hak ve lisans?n? tüm haklar?yla vermi? say?l?yorsunuz. Tabii ki, Zimmer Biomet'in herhangi bir i?eri?inin yeniden kullan?lmas? durumunda herhangi ki?isel bir bilgi verilmeyecektir. Zimmer Biomet, web sitesine g?nderilen her i?eri?i istedi?i zaman herhangi bir neden g?stererek ??karma hakk?n? korumaktad?r.

6. Kay?t. Bu web sitesinin kimi b?lümlerinde ürünler, hizmetler, sistemler, programlar hakk?nda bilgi almak veya Zimmer Biomet'le ilgili ba?ka bir bilgiye ula?mak i?in kay?t olman?z gerekmektedir. Sizden kay?t olman?z istendi?i takdirde, Zimmer Biomet'e tam ve do?ru kay?t bilgilerini verece?inizi onaylars?n?z. Kullan?c? hesap bilgilerinizin ve/veya ?ifrenizin, yetki verseniz de vermeseniz de veya direkt veya dolays?z yetki vermedi?iniz hesap kullan?mlar?n?z?n gizlilik i?inde kalmas?ndan siz sorumlusunuz. Zimmer Biomet kay?t veya abonelikleri reddetme hakk?n? korumaktad?r.

7. Hatalar ve Düzeltmeler. Zimmer Biomet bu web sitesindeki i?eri?i takip etmek ve güncellemek i?in elinden gelen ?nlemleri al?r ama bu web sitesinin her zaman hatas?zl???n?, virüs ve di?er zararl? bile?enlerden ar?nm?? oldu?unu veya hatalar?n düzeltilece?ini kastetmez ve bunu temin etmez. Zimmer Biomet ayn? zamanda bu web sitesinde olan ve web sitesi arac?l???yla elde edilen i?erik ve bilgilerin do?rulu?unu, kesinli?ini, zamana uygunlu?unu ya da güvenilirli?ini temin etmez ve kastetmez. Zimmer Biomet istedi?i zaman i?erikte ve web sitesinde de?i?iklikler yapabilir.

8. ürün ve Hizmetlerin Mevcudiyeti. Site dünyan?n herhangi bir ülkesinde veya b?lgesinde olan veya olmayan, farkl? ülkelerde farkl? marka ad?yla g?rünen ve uygulan?rl??? varsa sat???nda veya farkl? endikasyonlarda ve k?s?tlamalarda farkl? ülkelerde kullan?m?na devlet yetkili kurulu?u taraf?ndan onay verilen ve zarar? bulunmad??? onaylanan ürünler hakk?nda bilgi i?ermektedir. Ziyaret?ilere di?er üretici ve sunucularda alternatif ürün ve hizmetlerin bulunabilece?i ?nerisi getirilmektedir.

9. Sa?l?k Bak?m Bilgisi Web sitemizde sa?l?k bak?m bilgisini en a??k ve nesnel ?ekilde vermek i?in elimizden gelen gayret g?sterilmi?tir. Bir?ok sa?l?kla ilgili,t?bbi vaka, formda olmako?ullar? ve bunlar?n tedavileri ile ilgili bilgi doktorunuzun veya sa?l?k g?revlisinin verece?i ?nerinin yerini tutamaz. Burada olan bilgileri bir sa?l?k veya formda olma probleminin ya da hastal???n tan?s?n? koymak i?in kullanmamal?s?n?z. Bunun yerine, varsa size uygun tedavi kurslar? hakk?nda bilgi almak i?in lütfen sa?l?k g?revlisine dan???n.

10. ü?üncü Taraf ??eri?i. ü?üncü taraf i?eri?i web sitesinden g?rünebilir ve girilebilir. Zimmer Biomet ü?üncü taraf i?eri?inden sorumlu de?ildir ve bununla ilgili hi?bir mesuliyet kabul etmemektedir. Ek olarak, bu web sitesi Zimmer Biomet ile ba?lant?s? olmayan di?er web sitelerine link veya g?nderme yapabilir; bununla birlikte Zimmer Biomet bu sitelerin i?eri?inden sorumlu de?ildir ve bu sitelere giri? yapan kullan?c?lar?n zarar?ndan ya da yaralanmas?ndan sorumlu tutulamaz. Di?er sitelere olan linkler web sitemizin kullan?c?lar?na hizmet olarak sa?lanmaktad?r. Zimmer Biomet d?? web sitelerine y?nlendirme yapan URL adreslerinin do?rulu?unu kontrol etmek ve bunlar?n Zimmer Biomet web sitesinin son revizyonundaki gibi oldu?unu g?stermek i?in ?ok büyük ?aba harcam??t?r.

11. Sorumluluk reddi. Bu web sitesi ve i?eri?i “yaz?ld??? ?ekilde” alg?lanmal?d?r. Zimmer Biomet sat?labilirlik garantisi, amaca ve yasaya uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm garantilerin sorumlulu?unu a??k?a reddeder. Zimmer Biomet a?a??da belirtilen nedenlerden kaynaklanan herhangi bir kayb?n, yaralanman?n, iddian?n, dolayl? zarar?n veya hasar?n tüm sorumlulu?u reddetti?ini a??k?a ifade eder: (A) bu web sitesinde ve i?eri?inde olan veya site veya i?eri?inden ??kar?lan teknik veya imla hatalar? da dahil olmak üzere her tür hata; (B) bu web sitedeki linklerle do?rudan ya da dolayl? giri? yap?lan ü?üncü taraflara ait web siteleri ve i?eri?i; (C) web sitesinin hi? ya da bir b?lümünün olmamas?; (D) sizin bu web sitesini kullanman?z; ya da (E) bu web sitesiyle ba?lant?l? herhangi bir donat?n?n veya yaz?l?m?n kullan?m?.

12. Mesuliyetin S?n?rland?r?lmas?. Zimmer Biomet web sitesini veya i?eri?ini kullan?m?n?zdan kaynaklanan herhangi bir kayb?n, yaralanman?n, iddian?n, dolayl? zarar?n veya hasar?n hi?bir sorumlulu?unu kabul etmeyecektir. Zimmer Biomet ?zel, do?rudan, dolayl?, tesadüfi veya kendi kapasitesi d???nda ger?ekle?en, bu web sitesini veya i?eri?ini kullanamama ile ba?lant?l? hi?bir zarar?n (s?n?rlama olmaks?z?n avukat ücretleri dahil) mesuliyetini almamaktad?r. Bu kural yasalarca tan?nm?yorsa, Zimmer Biomet'in hasarlar?n?z i?in mesul oldu?u tek rakam 1000 Amerikan dolar?yla s?n?rl?d?r.

13. Stok Fiyat? Sorumluluk Reddi. Bu web sitesi i?inde veya arac?l???yla mevcut stok kotalar?nda g?sterilen stok fiyat? performans? mutlak suretle gelecek fiyat performans?n?n g?stergesi anlam?na gelmemektedir. Tüm ??erik sadece bilgilendirme ama?l?d?r ve (stok kotalar? veya ?irket bilgisi de dahil olmak üzere) hi?bir ??erik ticaret veya yat?r?m amac?na uygun dü?ünülüp tasarlanmam??t?r.

14. Yasal Olmayan Aktivite. Bu siteyi yasal olmayan ama? ve aktivite i?in kullanman?z yasakt?r. Zimmer Biomet ?ikayetler ve Kullan?m ?artlar?n?n ihlal edilmesi durumunda soru?turma ve hak edildi?ini dü?ündü?ü eylemi ger?ekle?tirme hakk?n? korumaktad?r.

15. ?hlallerin ??zümü. Zimmer Biomet yasalarca tan?nan ve bu Kullan?m ?artlar?n?n ihlallerinde tarafs?zl???n? koruyan tüm ??zümleri kullanma hakk?n? korumaktad?r. Bu ??zümlere belli bir ?nternet adresinden Zimmer Biomet'in web sitelerine ve ?zelliklerine giri? yap?lmas?n?n engellenmesi de dahildir.

16. Mevcut Yasa ve Yetki Alan?. Bu Kullan?m ?artlar? ?ndiana Eyaleti i?inde yap?lm??t?r ve ?ndiana Eyaletinin yasa ve ihtiya?lar?na uygun ?ekilde yorumlanmal? ve o ?ekilde yerine getirilmelidir. S?zle?meye uyulmad??? takdirde konuya ?ndiana'da bulunan Amerika Birle?ik Devletleri Federal veya Eyalet Mahkemeleri bakar.

17. Gizlilik. Bu web sitesini kulland???n?z takdirde Zimmer Biomet'in Web Sitesi Gizlilik ?lkelerine tabi olmay? kabul etmi? say?l?rs?n?z.

18. Hükümlerin Ayr?lmas?. Bu Kullan?m ?artlar? bu web sitesinde ve Gizlilik ?lkelerinde yer alan bildirimlerden al?nt?lar i?ermektedir. Bu ?artlar bu web sitesine giri? veya sitenin kullan?m?yla ilgili olarak sizin ve Zimmer Biomet'in aras?nda tam bir s?zle?me te?kil etmektedir. Bu Kullan?m ?artlar?nda yer alan hükümlerden biri yasalara ayk?r?, ge?ersiz veya hükümsüz veya Kullan?m ?artlar?nda yer alan ba?ka bir hükümle ?ak???yorsa o zaman yasaya ayk?r?, ge?ersiz, hükümsüz veya ?ak??an bu hüküm di?er hükümlerden ayr?l?r ve di?er hükümlerin ge?erlili?ini ve hükmünü etkilemez.

19. Kullan?m ?artlar?nda De?i?iklikler. Zimmer Biomet bu Kullan?m ?artlar?n? her an de?i?tirme hakk?n? korur. Kullan?m ?artlar?n?n güncellenmi? sürümleri bu web sitesinde yay?mlan?r ve yay?mland??? andan itibaren ge?erlidir. Kullan?m ?artlar?n? düzenli olarak g?zden ge?irmek sizin sorumlulu?unuza aittir. Bu tür de?i?ikliklerden sonra web sitesinin kullan?m?na devam ediyorsan?z bu de?i?iklikleri kabul etmi? say?l?rs?n?z.

Bu web sitesinden al?nan i?erik ister elektronik ister mekanik isterse faks, fotokopi, kay?t veya veri toplama ya da ??karma sistemi olsun, telif hakk? sahibinin a??k ?ekilde vermi? oldu?u yaz?l? izni olmadan hi?bir ortamda yeniden üretilemez veya yay?mlanamaz. Yetki istekleri veya daha fazla bilgi i?in lütfen bize ula??n.

成八动漫AV在线